Uncategorized

הערכת שווי עסקים

הערכת שווי עסקים

הערכת שווי עסקים היא בדיקה מעמיקה הנדרשת לצורך קביעה אובייקטיבית של השווי הכלכלי של העסק  ומיועדת למטרות שונות בניהן רכישה, קניה או מיזוג של עסק, נטילת הלוואה כנגדו או גיוס

הערכת שווי עסקים קטנים

הערכת שווי עסקים קטנים

הערכת שווי עסקים קטנים טומנת בחובה לא מעט אתגרים, כאשר פרמטרים דוגמת נכסים חומריים ודו”חות כספיים מהווים רק חלק מהתמונה הכוללת, ולצדם עומדים פרמטרים משפיעים לא פחות ומורכבים לכימות דוגמת

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות

עולם שלם של חישובים אמפיריים ולא אמפיריים מסתתר תחת עולם הערכת שווי חברות בשוק העסקי בישראל, כאשר השוק מציע מספר שיטות להערכת שווי המותאמות למטרות ההערכה השונות. מטבע הדברים לכל

הערכת שווי עסק

הערכת שווי עסק

בשוק קיימות שיטות רבות הערכת שווי עסק בין אם מדובר בעסק קטן, חברה או ארגון. השיטות השונות עשויות להניב תוצאות שונות, וזאת בשל בחינה של משתנים אחרים בכל מודל ושיטה.

הערכת שווי חברה פרטית

הערכת שווי חברה פרטית

ישנן מספר סיטואציות במסגרתן חברה פרטית תידרש לביצוע הערכת שווי: מכירת החברה– כאשר בעלי המניות יהיו מעוניינים למכור את החברה כישות אחת, על נכסיה, המוניטין שלה ומאגר לקוחותיה, יבצעו הערכת

הערכת שווי חברות בשיטת DCF

הערכת שווי חברות בשיטת DCF

שיטת DCF היא שיטת היוון תזרימי המזומנים והשיטה הפופולארית והמקובלת בעולם הערכות שווי לחברות ועסקים. ההנחה הכלכלית עליה מושתתת השיטה היא קיומו של עסק פעיל. לצורך ניתוח נתוני הארגון בשיטה זו

הערכת שווי עסק עצמאי

הערכת שווי עסק עצמאי

הערכת שווי עסק עצמאי נתונה לפרשנות וטווח הערכה רחב למדי, כאשר תוצאותיה מושפעות במידה רבה ממטרת ההערכה ומהגורם שהזמין אותה. כאשר מדובר בהערכת שווי עסק עצמאי העומד למכירה ברור לכל

הערכת שווי עסק למכירה

הערכת שווי עסק למכירה

ההחלטה למכור את העסק הפרטי מלווה לעתים בשיקולים שאינם דווקא כלכליים, לצד קשיים ומשוכות שנובעים מהקשר לעסק ולעשייה, מההיסטוריה והחיבור לעובדים וללקוחות ומהתחושה כי מדובר בקשר בלתי ניתן להפרדה בין