הערכת שווי עסקים

הערכת שווי עסקים

הערכת שווי עסקים היא בדיקה מעמיקה הנדרשת לצורך קביעה אובייקטיבית של השווי הכלכלי של העסק  ומיועדת למטרות שונות בניהן רכישה, קניה או מיזוג של עסק, נטילת הלוואה כנגדו או גיוס משקיעים, חלוקת רכוש בין בני זוג במעמד גירושין, חלוקת משאבים במסגרת כתיבת צוואה וסיבות נוספות. מעריכי שווי במרבית המקרים הנם עורכי דין אשר באמצעות סל כלים מקצועיים מוכשרים לבצע את הערכות השווי בתחומים השונים. הזמנת הערכת השווי יכולה להתבצע על ידי בעל העסק, רוכש פוטנציאלי, בן/בת זוג בתהליך היפרדות ומשקיע או רוכש פוטנציאלי. ישנם גם מקרים בהם ההנחיה לבצוע הערכת השווי ומינוי המעריך מגיעה ביוזמת בית המשפט במטרה לסייע לו בקבלת החלטות הנוגעות לחלוקת רכוש, פירוק חברות, בחינת ניגוד אינטרסים וכדומה.

 

שלבי הערכת שווי עסקים

 

  • ניתוח של הסביבה העסקית בה פועל העסק- לוקאלי, תחרותי, פוטנציאל גדילה.
  • ניתוח איכותי עסקי – ניתוח של העסק ברמה הפרטנית, ביצועיו, יכולותיו, צוות העובדים, מאגרי הידע וההכשרות.
  • ניתוח פיננסי של העסק באמצעות בחינת דו”חות כספיים, הטבות מס, מאזנים ורווחיות בשנים שקדמו לביצוע הערכת השווי.
  • בחירת המודל לביצוע הערכת שווי- החלק החשוב והמשפיע ביותר על התוצאה הסופית הוא בחירת המודל על פיו תתבצע ההערכה. קיימים מספר מודלים המביאים בחשבון פרמטרים שונים וטומנים בחובם יתרונות וחסרונות. יכולתו הבולטת ביותר של מעריך השווי תימדד בבחירת המודל המתאים לאופי העסק ולמטרות ההערכה.

בין המודלים הבולטים לבצוע הערכת שווי לעסקים:

מודל היוון תזרים מזומנים

 
שיטה הנפוצה המתאימה לעסקים פעילים.
בשיטה זו שווי הפעילות של העסק מורכב משווי הנכסים שברשותו. חישוב שווי העסק נעשה באמצעות היוון וצפי של הרווחים העתידיים.
שווי העסק נקבע ביחס לתזרים המזומנים שנרשמו בו כפול מספר השנים עליהם הוחלט במודל ההערכה.

מודל המכפיל

בשיטה זו שווי העסק נאמד באמצעות שימוש במכפיל הרווח הנקי של העסק או מכפיל הרווח התפעולי שלו. קביעת המכפיל מתבססת על חברות ועסקים דומים בענף, וניתוח של עסקאות דומובסדר גודל דומה שבוצעו בו.

מודל  השווי הנכסי

מודל זה מחשב את שווי העסק על פי ההפרשים בין שווי הנכסים שלו לבין שווי ההתחייבויות שהוא נושא.
שווי העסק הינו הערך הנכסי כפי שמוצג בדו”חות הכספיים וערכם של הנכסים וההתחייבויות במאזנים הרשומים. השימוש במודל זה מתאים לחברות ועסקים בשלבי פירוק ולא לעסקים אשר מעוניינים להמשיך בפעילותם העסקית שכן אינו מביא בחשבון רווחים אופציונאליים ותחזיות עסקיות.

 

חשוב לצאת לדרך לביצוע הערכת שווי עסקים לכל מטרה בעזרת מעריך שווי מומחה הן בתחום הכלכלי והמסחרי והן בהבנה בתחום והשוק בו פועל העסק והסביבה התחרותית, הנדל”נית והלוקאלית שלו.. הערכת שווי עסקים מורכבת ממשתנים רבים, אשר הותרה של אחד מהם או יותר מחוץ לחישוב עשוי לשנות את פני התמונה כולה.