הערכת שווי חברות בשיטת DCF

הערכת שווי חברות בשיטת DCF

שיטת DCF היא שיטת היוון תזרימי המזומנים והשיטה הפופולארית והמקובלת בעולם הערכות שווי לחברות ועסקים. ההנחה הכלכלית עליה מושתתת השיטה היא קיומו של עסק פעיל. לצורך ניתוח נתוני הארגון בשיטה זו נדרשת בניית מודל מעריך לשיעורי הגידול החזויים של המשתנים האפשריים השונים דוגמת שיעור צמית ההכנסות, תחזית לאחוזי הרווח הגולמי, בניית תכנית השקעות ומשתנים נוספים.

שווי החברה ב הערכת שווי חברות בשיטת DCF אמור להביא לידי ביטוי את הערך המלא והריאלי של הפעילות העסקית המתקיימת בה. על פי תורת המימון ערכה הכלכלי של הפעילות או של הנכס שווה לערכם של תזרימי המזומנים הנקיים הצפויים להתקבל מפעילותה, בניכוי שיעור היוון – המתייחס לתשואה מחד גיסא ולרמת הסיכון הגלומה בה מאידך גיסא.

בשלב הראשוני חוברת השיטה לשיטת השווי הנכסי ובוחנת חלק מן הפרמטרים בדומה לשיטת הערכת החברות על פי שווי נכסי : ניתוח נכסי החברה והונה בהפחתת התחייבויותיה.

על פי גישת ההכנסות, שוויו של נכס נקבע על פי התחזית לתזרים המזומנים שניתן יהיה להפיק ממנו לאורך יתרת טווח השימוש הצפוי בו. על פי גישה זו יש לאמוד תחילה את תזרימי המזומנים שהנכס צפוי לייצר בעתיד, בהתבסס, בין היתר, על הערכה וניתוח מידע פיננסי, טכני ותפעולי.

בהמשך יבחנו תזרימי המזומנים העתידיים על ידי חישוב היוון. תהליך היוון לתזרימי מזומנים מתייחס לשיעור התשואה, שאמור לשקף נכונה את השפעת הזמן על ההון ואת הסיכונים העסקיים העתידיים. השווי ההוגן של תזרים המזומנים הוא למעשה ערכם הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים בתקופת תחזית הנקבעת מראש לצד הערך הנוכחי של היוון תזרים המזומנים בסוף התקופה הנבחנת.

 

שיטת DCF להערכת חברות- יתרון:

שיטת הערכת שווי חברות DCF היא שיטה רחבה הבוחנת מגוון של אלמנטים והשפעות ומתאימה את עצמה לסוגי הנכסים, הפעילויות והגורמים המשפיעים על ערכם.

שיטת DCF להערכת חברות-חיסרון:

שיטה זו להערכת שווי חברות כוללת בתוכה אלמנטים רבים של תחזיות והערכות משתנות ומשום כך נתפסת לעתים כשיטה לא מדויקת.

על מנת לנתח את תחזית תזרים המזומנים בשיטת ה-DCF, יש לנתח ולבחון את תוצאות העבר ולהתייחס לתחזיות העתידיות של הנהלת הארגון ומוביליו באשר לפעילויות החברה בעתיד (גם כאן מדובר בהערכה אנושית שאינה חפה משיקולים אישיים ואינטרס לעתים), ויש להניח הנחות יסוד מסוימות בנוגע להתנהגות החברה ודרך צמיחתה, יציבותה או דעיכתה.

 

בחירה שיטה להערכת שווי חברות היא ההיבט המורכב והמאתגר ביותר בתהליך ההערכה, שכן המודלים השונים מתבססים על עקרונות שונים ובוחנים פרמטרים שונים, ואין מן הנמנע כי אותה חברה תקבל הערכה שונה לאחר ביצוע הערכת השווי באמצעות מודלים ושיטות שונות. מעריך שווי מקצועי יבחן לפני הכל את פעילות החברה, השוק בו היא פועלת ומטרות ההערכה ורק אז יגדיר את המודל המתאים להערכה מדויקת ואמינה שלה.